Köpvillkor


Allmänt

För dig som är privatperson gäller Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokalen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen som har strikta bestämmelser men det går bra att avtala bättre villkor för konsumenten än vad som sägs i Konsumentköplagen. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
För att acceptera användarvillkoren måste du vara 18 år eller äldre. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Betalning och leverans
När du köper i vår webshop kan du välja att betala med kort såsom Visa eller Mastercard, via Swish eller med Klarna faktura. 

Betalning med Visa och Mastercard behandlas av Klarna, Nets eller Mondido Payments som är säkra betallösningar. Kortbetalningar i ELSA gällande våra digitala utbildningar sker via Stripe som svarar upp mot de striktaste säkerhetskraven för betalningar. Se mer information under https://stripe.com/docs/security/stripe.

All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk kring PCI DSS, Level 1. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS. KSAK Service AB får aldrig tillgång till din kortinformation i samband med köp.

När du går till kassan framgår det vilka betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Beroende på vilket fraktsätt som valts, framkommer fraktkostnaden. Leverans kommer att ske inom 3 arbetsdagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.

Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet framgår det under beställningsprocessen.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

Alla priser är svenska kronor inklusive moms. 

Vid köp av appen Svenska Flygfält via appar.pilotshop.se är det möjligt att använda den direkt. 

Våra digitala utbildningar och kurser
Vi tillhandahåller denna webbplats/tjänst, alla eventuella kurser och andra relaterade sidor för att den ska kunna användas av våra kunder, leverantörer, studenter och andra användare efter godkännande av dessa villkor. Tjänsten ger dig som användare möjlighet att streama, läsa och titta på kurser som för stunden finns tillgängliga via tjänsten. Genom att aktivera ditt konto accepterar du att bli bunden av dessa och nedanstående villkor. 

Allt material som tillhandahålls genom tjänsten ägs av KSAB Service AB, alternativt av våra innehållsleverantörer. Allt material skyddas av upphovsrätt. Ej auktoriserat användande av materialet kan innebära ett upphovsrättsbrott som anmäls.

Kurser som köps via tjänsten ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till kursen som gäller i 365 dagar om inget annat särskilt anges. Att du betalat för en licens innebär inte att äganderätten eller andra rättigheter till innehållet överlåts till dig eller någon annan. 

Ditt konto är personligt och får inte delas med andra. Du förbinder dig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera innehåll från kurser eller annat innehåll i tjänsten. Du får inte modifiera, reproducera, dela eller distribuera kursmaterialet. Du måste hålla kursmaterialet konfidentiellt och inte sälja, låna ut, ge bort eller på annat sätt avslöja materialet eller dess innehåll för någon annan. Att bryta mot dessa villkor innebär att du omedelbart mister åtkomst till webbplatsen/tjänsten och att du kan göra dig skyldig till upphovsrättsbrott. Du ansvarar för att material inte sprids vidare till andra. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till tjänsten via ditt användarkonto. 

Du har inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och eventuella skyldigheter enligt dessa användarvillkor, varken helt eller delvis. 

Vi tillhandahåller åtkomst till webbplatsen/tjänsten i befintligt skick. Du är införstådd med att innehåll och utbud av kurser och annat i tjänsten, inklusive dess funktioner, kan ändras när som helst utan förvarning. Kurser och kursutbudet både kommer och kan uppdateras och förändras löpande. 

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som anges på aviseringen vilket kan ske via vanlig post, e-post, sms eller telefonsamtal.  Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader (för närvarande 250 kr). Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till Kronofogden.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. 

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för våra uppkomna kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Lagen om distansavtal rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt om det pris som du sammanlagt ska betala understiger 400 kr. Du har heller inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa dagen efter du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Vad gäller köpt innehåll som levereras digitalt finns ingen ångerrätt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa instruktionerna under "Reklamation & retur". Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.

Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna under "Reklamation & retur"

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Tryckfel m.m.
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk lag.
JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.